När får barn bestämma var de vill bo?

När får barn bestämma var de vill bo

När får barn bestämma var de vill bo? När barn fyller 18 år får de själv bestämma vart de ska bo. Till dess är det vårdnadshavarna eller vårdnadshavaren som bestämmer. Men att låta barnet vara med i beslutandeprocessen är viktigt.

Barn har ingen lagstadgad rätt att bestämma vart de ska bo före de fyller 18 år oavsett om två föräldrar har gemensam vårdnad eller den ena föräldern har enskild vårdnad. Däremot kan barnet få ett större inflytande den dagen hen fyller 12 år. Källa.

Barnets boendesituation

Den förälder som har ensam vårdnad har rätten och skyldigheten att ensam bestämma kring alla judiska frågor som rör barnet och däribland boende. Om vårdnaden är gemensam ska de båda föräldrarna komma överens om boendesituationen för barnet. Ifall en av vårdnadshavarna skulle motsätta sig en förändring i barnets boendesituation får ingen åtgärd genomföras.

Barnets mognadsgrad spelar roll

Alla beslut som tas kring vårdnaden och barnets boendesituation ska tas utifrån barnets bästa. Principen om barnets bästa innebär att större hänsyn bör tas till barnets egen åsikt och vilja ju äldre och mognare barnet blir. Mognadsgraden är en viktig faktor när det kommer till hur stort inflytande barnet får ha. Barn är olika mogen i olika åldrar. Förutom barnets bästa bör även föräldrarnas förutsättningar också tas i beaktande.

Hitta en lösning som fungerar för alla parter

Det är viktigt att barn redan från en tidig ålder lyssnas på och får känna sig delaktig i processen. Men det är alltid föräldrarnas ansvar fram till barnet är 18 år att fatta det stora besluten kring boende. Det är en balansgång mellan hur delaktiga barnet ska få vara och att skydda barnet från att behöva välja mellan sina föräldrar. Barnet kan vara med att problemlösa situationen men ska aldrig vara den som ska ta det avgörande beslutet. Det bästa är att i största möjligaste mån hitta en lösning som fungerar för alla inblandade parter.

Källa: https://www.domstol.se/amnen/familj/foraldrar-och-barn/vardnad-boende-och-umgange/

Varukorg