Vad är en bostadsrätt?

Vad är en bostadsrätt

Vad är en bostadsrätt? En bostadsrätt är enligt bostadsrättslagen en rätt i bostadsrättsföreningen som en medlem får i och med en upplåtelse av en lägenhet eller en annan form av bostad. Bostadsrätten är en tvådelad rättighet. En del består av nyttjanderätten av en bostad och en andelsrätt i själva bostadsrättsföreningen.

En bostadsrätt är en nyttjanderätt för en lägenhet, villa, radhus eller ett kedjehus. När du köper en bostadsrätt köper du alltså en andel i bostadsrättsföreningen som äger fastigheten eller fastigheterna i området och inte själva bostaden. Du köper nyttjanderätten för bostaden. När du köper en bostadsrätt får du bo i bostaden på obegränsad tid så länge du respekterar det stadgar som bostadsrättsföreningen har satt upp.

Bostadsrätt är en ovanlig ägandeform

Det är du och dina grannar i bostadsrättsföreningen som tar hand om förvaltningen av alla bostäder som föreningen äger och ekonomin. Alla som äger en bostadsrätt har rättigheter men också skyldigheter. Bostadsrätt är en av tre upplåtelseformer som finns för bostäder i Sverige. Upplåtelseformen är relativt unik och finns endast i Sverige, Norge och i viss mån i Finland.

Skyldigheter i en bostadsrättsförening

Generella skyldigheterna i en bostadsrätt är att betala en avgift till föreningen, inte använda bostaden till något annat ändamål än den är avsedd för och skyldigheten att hålla bostaden i gott skick.

Nyttjanderätten är grundbulten i en bostadsrätt

Grunden i en bostadsrätt är själva nyttjanderätten. Det är viktigt att komma ihåg att bostadsrättsinnehavaren inte äger boendet. När du köper eller säljer en bostadsrätt är det rätten att nyttja boendet som köps eller säljs.

Andelsrätten kan inte överlåtas

Andelsrätten är en slags ekonomisk rättighet. Denna rättighet ska inte blandas ihop med förvaltningsbefogenheterna som följer med medlemskapet. Förvaltningsbefogenheter är bland annat att du har rösträtt på föreningsstämman. Medlemskapet i bostadsrättsföreningen är personligt och kan inte överlåtas till någon annan.

Källor: https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2014.6/2742.html

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/bostadsrattslag-1991614_sfs-1991-614

Varukorg