Vad är en samfällighet?

Vad är en samfällighet

Vad är en samfällighet? Du som bor i villa på landet har troligen stött på begreppet samfällighet.

En samfällighet är en egendom som tillhör flera fastigheter. I dag finns omkring 30 000 samfälligheter i Sverige och antalet fastigheter som ingår i en samfällighet är över en miljon.

Skatteverket

Vanligen handlar det om samfälligheter för mark, grönområden, anläggningar, rättigheter med mera. Den allra vanligaste typen av samfällighet är så kallade vägsamfälligheter där fastigheterna äger och har hand om en väg gemensamt i samfälligheten. Fastigheterna har då bildat samfälligheten i syfte att underhålla och förvalta denna väg.

Om man äger en fastighet som ingår i en samfällighet är det obligatoriskt att vara medlem. Det är även obligatoriskt att betala en avgift till samfälligheten, så kallad samfällighetsavgift. Avgifterna varierar beroende på vad det är för samfällighet och vad den förvaltar. Om du ska köpa en fastighet gör du klokt i att kolla upp eventuella samfälligheter så att du vet vad som gäller.

Vad får en samfällighet besluta om?

En samfällighet är en juridisk person med ett eget organisationsnummer. Föreningens stadgar reglerar samfällighetens förvaltning och verksamhet. Samfälligheten styrs även av vissa lagar: lagen om förvaltning av samfällighet, anläggningslagen och fastighetsbildningslagen. Det är föreningens stadgar och aktuell lagstiftning som reglerar vad styrelsen i en samfällighet får besluta om. Beslut tas på föreningsstämman, en gång om året, men även styrelsen får fatta beslut löpande under året om frågorna rör den löpande förvaltningen.

Om det uppstår olika typer av problem inom verksamheten kan samfälligheten vända sig till Länsstyrelsen. De har rätt att besluta i en del ärenden som rör samfälligheten. Bland annat har Länsstyrelsen rätt att fatta beslut i ärenden som rör utlysning av föreningsstämma, de kan medverka vid upplösning av samfälligheten och de kan förordna att styrelsen ska bestå av fler ledamöter än vad som anges i stadgarna.

Källa: https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2019.8/322310.html

Varukorg